Каламшцава В. А.
1нстытут мовазнауства мя Якуба Коласа НАН Беларуси

НАМИНАЦЫЯ И ДЭФИНИЦЫЯ ТЭРМИНУ «ТУРЫЗМ».

Турызм з'яуляецца сферай жыццядзейнасц1 грамадства, гнасеалапч-ным сродкам, магчымасцю прадставщь тую ц шшую крашу у якасц турыс-тычнага прадукту.
На сённяшн дзень у рэспубл1цы дзейннаюць Дэкрэт Прэзщэнта «Аб некаторых мерах падтрымк1 турызму», Нацыянальная праграма развщця турызму на 2006-2010 гг., Закон Рэспублш Беларусь аб турызме, зацверд-жаныя Саветам Мшютрау, рэг1янальныя праграмы разв1цця турызму у 27 турыстычных зонах, аф|цыйна зарэг1страваны 500 турыстычных ф1рмау i арган1зацый. У 2005 годзе адбылася значная падзея, Беларусь стала пау-напрауным членам Сусветнай турыстычнай арган зацы (СТА). Сучасная дзяржауная пал1тыка нак1равана на разв1ццё спрыяльных умоу у турыс-тычнай сферы.

Турызм - шматгранная гал1на, якая выкл1кае жывы 1нтарэс шматл1к1х навук i дысцыпл1н, зац1кауленых у яго вывучэнн1, зыходзячы з аспектау сва1х даследаванняу Непасрэдна мы даследуем тэрм1налаг1чны аспект турыс-тычнай гал ны.
Як адзначае Ю. Н. Караулау, у кожнай разв1тай мове нал1чваюцца не-кальк1 тысяч тэрм1нау i тэрм1нас1стэм, як1я маюць сваю клас1ф1кацыю у тых гал1нах ведау i дзейнасц, што яны абслугоуваюць: 1) навукова-тэхн1чныя тэр-м1ны i тэрмlнасlстэмы; 2) грамадска-палпычныы; 3) тэрм1ны i тэрмшасютэмы! 1ншых спецыяльных галlн [1, с. 559]. Турыстычная тэрмlнасlстэма належыць да трэцяй класфкацымнай групы: спецыяльнай галшы! - турызму.

Аб'ектам нашага даследавання з'яуляецца нам1нацыя «турызм». Мэта
- макс мальна высветл ць семантычныя адпаведн к дадзенага наймен-ня, акрэслщь 1снуючыя дэф1н1цы1 на матэрыяле этымалаг1чных i тлумачаль-ных слоункау, энцыклапедый, падручнкау.
На дадзеным этапе даследавання нам вызначаны 20 крын ц, у як х даецца азначэнне тэрмiна «турызм», якое па сваёй сутнасц з'яуляецца цэн-тральным паняццем турыстычнай тэрм налог . Найменне дадзенага паняц-ця даволi трывала укаранлася i замацавалася у сучаснай беларускай туры-стычнай тэрмiналогii, з'яуляецца адзшкавы1м i не мае адпаведных сшоымау.
Тэрмiн «турызм» узнк у Х1Х ст., нягледзячы на тое, што псторыы турызму як вщ адпачынку бярэ пачатак з самага ранняга этапу чалавечай дзейнасц [2, с. 8].

На думку В. А. Квартальнага, рэктара Расйскай мiжнароднай акадэми турызму, адно з першых i найбольш дакладных азначэнняу тэрмiна турызм, у аснове якога пакладзены самыя iстотныя яго характарыютыш, было дад-зена Хунзiкерам i Крапфам - прафесарамi Бернскага уыверсггэта Швейца-рыi: «туризм - это ряд явлений и взаимоотношений в результате путешествий людей, до тех пор, пока это не приводит к их постоянному пребыванию в определенном месте и не связано с получением какой-либо выгоды (дохода)» [3, с. 26]. Пазней дадзенае азначэнне было прынята Мiжнарод-най асацыяцыяй навуковых экспертау турызму.
Дастаткова лаканчна дэфшщыт турызму акрэслена у « Большой Советской Энциклопедии»: «туризм - путешествие (поездка, поход) в свободное время, один из видов активного отдыха» [4, с. 332].

Разгледз м тэрм н турызм у «Беларускай энцыклапеды »: «(франц. tourisme ад tour прагулка, паездка), падарожжа (паход, паездка) у вольны час, адзш з вщау актыунага адпачынку; вщ спорту» [5, с. 59]. У дадзенай энцынклапедыи турызм трактуецца i як вщ актыунага адпачынку, i як вщ спорту, у адрозненнi ад БСЭ, дзе найменне разглядаецца тольк як адзш з вщау актыунага адпачынку.
У «Беларускай савецкай энцынклапедыи» навуковае вызначэнне па-няцця турызм мае наступную дэфшщыно: «(франц. tourisme ад tour прагулка, паездка) падарожжы, якiя спалучаюць адпачынак з элементамi спорту i агульнапазнавальнымi цi палiтыка-асветнымi задачамi» [6, с. 353]. Адзна-чым, што у семантыцы дадзенага азначэння адлюстравана мэтанакрава-насць турызму як в да дзейнасц .

«Тлумачальны слоун к беларускай мовы» дае амаль дэнтычную трак-тоуку тэрмiна, якая прыведзена у вышэй названай энцыклапедыi: «турызм
- падарожжы па сваёй краше або у шшыт краiны, калi адпачынак спалуча-ецца з элементамi спорту i пазнавальнымi задачамi» [7, с. 556]. У «Словнику украшскоТ мови» пры вы1значэны дыфiнiцыi «турызм» падкрэслiваецца, што элементы спорту з'яуляюцца не абавязковай умоваю, а магчымай: «подороже як здзiйснюються за певними маршрутами по своТй крапнТ або за кордоном; поеднуюць вiдпочинок з тзнавальною метою, у рядi випадкiв мають элементи спорту» [8, с. 326]. У фармулiроуках прыведзеных у «Тлу-мачальным слоунiку» А. Я. Баханькова, I. М. Гайдукевiча, П. П. Шубы i «Словаре иностранных слов» I. В. Лехшай, С. М. Локшынай, Ф. Н. Пятрова, Л. С. Шаумяна не акцэнтуецца увага на разнавщнасц падарожжау, аутары схiляюцца да ужывання радавога паняцця [9, с. 359;10, с. 661]. Беларуска-моуны «Слоунк iншамоуных слоу» А. М. Булыш, рускамоуныя «Словарь иностранных слов» 1982 года выдання i падручнiк А. В. Квартальнага «Туризм» у дэф н цыю турызм размяжоуваюць разнав днасц падарожжау, вы-карыстоуваючы вщавыт паняццi [11, с. 493; 12, с. 512; 13, с. 24].

Неабходна адзначыць, што у «Толковом словаре русского языка» Пу-хаевой Л. С., Алиевой Т. С. тэрмш турызм наогул адсутнчае, нягледзячы на тое, што дадзены слоунк «маладзейшы» у дычыненнl да ТСБМ пад агуль-най рэдакцыяй К. Крапlвы l выйшау у свет у 1999 годзе [14].
«Словарь русского языка» С. I. Ожэгава l «Тлумачальны слоунк бела-рускай л таратурнай мовы» размяжоуваюць дэф н цыю тэрм на турызм на два адасобленыя паняццl: 1) «як вщ спорту - групавыя паходы, з мэтай фlзlчнай загартоукl арганзма; 2) як в1д падарожжау, прызначаных для ад-пачынку l самаадукацыи», у адрозненнl ад дзвюх вышэй названых крын1ц [11, с. 493;12, с. 512; 13, с. 24], якя спалучаюць тэрм1н турызм як вщ спорту l падарожжа у адзlнае паняцце [15, с. 708; 16, с. 669].
П. Г Олдак уводзщь азначэнне турызму у шы1рокм l вузк1м значэннях: 1) «все виды движения населения, не связанные с переменой места жительства и работы, - путешествия с целью отдыха, лечения, участия в научных, деловых и культурных встречах», 2) «проведение отдыха в путешествиях» [17, с. 5].

У некаторых рускамоуных падручнках, у прышатнасц «Организация туризма» пад рэд. Н. I. Кабушгана, А. П. Дуров!ча, прышодзщца не адно, а два азначэнн турызму першае прынятае статыстычнай камюяй ААН l адобра-нае СТА, другое - распрацавана М!жнароднай асацыяцыяй навукоавых экспертау у галше турызму [18, с. 11, 15].
Рас йск я вучоныя дасканала глыбока займаюцца распрацоукай ту-рыстычнай тэрм налог . Руская тэрм награф я турызму, дзякуючы даслед-чыкам I. У Зорыну l В. А. Квартальнаму, мае у сваёй спадчыне «Энциклопедию туризма», «Толковый словарь туристских терминов», «Туристский терминологический словарь».

Намшацыт тэрмша турызм у «Толковом словаре туристских терминов» уключае 7 дыфнщым, у «Энциклопедии туризма» 1х акрэслена 13 (!), гэта сведчыць пра тое, што трактоука тэрм на напоунена давол разнастай-ным зместам [19, с. 231, 232; 20, с. 265-267]. Найменне турызм раглядаец-ца як: 1. «особая форма передвижения людей по маршруту с целью посещения конкретного объекта или удовлетворения специализированного интереса; 2. вид путешествия, совершаемого для отдыха, образовательных, деловых, любительских или специализированных целей; 3. движение, нахождение вне постоянного места жительства и аспект временности пребывания в объекте интереса (поездки); 4. форма умственного и физического воспитания, реализуемая через социально-гуманитарные функции; 5. популярная организация отдыха , досуга ; 6. отрасль хозяйства по обслужи -ванию людей, находящихся временно вне места постоянного жительства; 7. сегмент рынка на котором сходятся предприятия традиционных отраслей хозяйства с целью предложения своей продукции и услуг туроператорам; 8. временные выезды граждан РФ, иностранных гаждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания; 9. временный выезд людей с постоянного места жительства в целях вакационных, оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания; 10. деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного полного года, в целях отдыха, деловых и пр. ; 11. как экономическое явление охватывает спрос (турист), предложение (туристская индустрия) и туристский продукт, на который направлен интерес туриста; 12. социально-экономический феномен; 13. совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осуществлению туристско-экскурсионного дела, гостиничного и курортного» [19,
с. 231, 232;20, с. 6265-267].

У заключэнн адзначым, што тэрм налаг чнае паняцце можа мець некальк найменняу i утвараць сiнанiмiчную групу слоу (з'ява для тэрмЫа-логи непажаданая). У даследуемых намi слоунках, энцыклапедыях, пад-ручн ках тэрм н турызм мае адз ную нам нацыю, што адпавядае аднаму з важнейшых патрабаванняу, якя прад'яуляюцца да спецыяльных слоу.
Сфармуляваць адз ную дэф н цыю даследуемага наймення практыч-на немагчыма, паколькi, як падкрэслiвае Яфрэменка А. В., юнуюць адроз-ненн у характары турыстычнай дзейнасцi, прыцягненне спецыялiстау розных галiн гаспадарк, кожны з якiх разглядае дадзенае паняцце адпаведна свайго профшю, а таксама, як намi ужо адзначалася, турызм праяуляе сябе у шматлкх формах i аспектах [2, с. 6]. Такм чынам, прааналiзаваушы 20 крын ц, як я змяшчаюць даследуемы тэрм н, мы прыйшл да высновы, што у дачыненн да нам нацы «турызм» не снуе адз най ун версальнай дэф н цы , пакольк яна нос ць шматаспектны характар.

Литаратура:

 1. Русский язык. Энциклопедия/Гл. ред. Ю. Н. Караулов. — М., 1998. — С. 559
 2. Ефременко Е. В. Туризм в БССР: история, проблемы, перспективы. — Мн., 1981. — С. 6, 8.
 3. Квартальное В. А. Теория и практика туризма— М., 2003. — С. 26.

  Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1977. — Т. 26. — С. 332.
 4. Беларускаяэнцыклапедыя. — Мн., 2003. — Т. 16. — С. 59.
 5. Беларуская савецкаяэнцыклапедыя. Мн., 1974. — Т. 10. — С. 353.
 6. Тлумачальны слоун/к беларускай мовы/Пад аг. рэд. К. К. Атрахов/ча (Кандра-та Крап/вы). — Мн., 1983. — Т. 5. — С. 556.
 7. Словникукранскоп мови. К., 1979. — Т. 10. — С. 326.
 8. Тлумачальны слоун/к Баханькоу А. Я.. Гайдукев/ч I. М., Шуба П. П. Мн., 1998. —
  С. 359.

 

Внимание!

Внимание! Все материалы, размещенные на сайте, выпущены в печатной форме и защищены законодательством об авторском праве Республики Беларусь. Полнотекстовое использование (перепечатка) материалов сайта допускается только с согласия издателя (ЧУП "Паркус плюс"), цитирование в научных целях допускается без согласия, но при обязательном указании автора статьи и источника цитирования.


Проверить аттестат

На правах рекламы